تماس با ما 	پرسش و پاسخ   سايت هاي مرتبط     اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

نسخه پيش نويس فرآورده هاي طرح جامع سيستم اطلاعات جغرافيايي توزيع

  پيش نويس گزارش شناخت GISتوزيع (جلد اول)
  پيش نويس گزارش شناخت GISتوزيع (جلددوم )
  پيش نويس گزارش مدل مفهومي GISتوزيع
  پيش نويس گزارش انتخاب محيط GISتوزيع
پيش نويس گزارش استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيايي 1
پيش نويس گزارش استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيايي 2
پيش نويس گزارش استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيايي 3
پيش نويس گزارش استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيايي 4
پيش نويس گزارش استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيايي 5
پيش نويس دستور العمل توليد ،ويرايش و بهنگام سازي اطلاعات (بخش توزيع) قسمت اول  
پيش نويس دستور العمل توليد ،ويرايش و بهنگام سازي اطلاعات (بخش توزيع) قسمت دوم
پيش نويس دستور العمل كارتو گرافي (در بخش توزيع)
پيش نويس دستور العمل كارتو گرافي (در بخش توزيع)
پيش نويس مشخصات فني (در بخش توزيع )

تعداد مراجعين  از تاريخ 1 مرداد 1384 : 7130

بازديدكنندگان امروز 

(1398/02/30)

 : 1


نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947