تماس با ما 	پرسش و پاسخ   سايت هاي مرتبط     اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

مقدمه :

در ابتدا شايان ذكر است قبل از ارائه مراحل تبديل نقشه هاي سازمان نقشه برداري كشور به محيط PC ARC/INFO و ORACLE 8 توضيحاتي به شرح ذيل ارائه گردد . اطلاعات موجود در فايلهاي NTDB شامل دو بخش گرافيكي و توصيفي مي باشد كه اطلاعات گرافيكي به فرمت Dgn و اطلاعات توصيفي بفرمت Dmp ذخيره شده است .

نقشه هاي خريداري شده از سازمان نقشه برداري كشور در محيط گرافيكي MICROSTATION و بانك اطلاعاتيORACLE 6 مي باشند .

نقشه هاي مذكور داراي يك سري فايلهاي كامپيوتري به شرح زير مي باشند :

- اطلاعات گرافيكي مربوط به نقشه هابه فرمت .dgn نام نقشه مي باشند .

بطور مثال : SW52667I. dgn

-اطلاعات گرافيكي خود شامل دو بخش اطلاعات مي باشند :

1- اطلاعات مسطحاتي ( Planimetry ) و 2-اطلاعات ارتفاعي( Altimetry )

براي تشخيص اطلاعات فوق به حروف P جهت مسطحاتي و A جهت ارتفاعي در انتهاي فرمت توجه نمائيد

.بطور مثال : SW52667IP. dgn و SW52667IA. dgn

- اطلاعات توصيفي مربوط به نقشه ها نيز به فرمت .dmp نام نقشه مي باشند .

بطور مثال : sw52667I. dmp

- متن هاي نوشته شده در روي نقشه هاي فوق نيز به صورت .dgn text مي باشند .

بطور مثال : در لايه sw52667I فايلي با نام sw52667I t. dgn

براي تبديل اطلاعات به فرمت Shape فايل ابتدا بايد پردازشهايي را بر روي فايلهاي Dgn و Dmp انجام داد وآنها را براي ورود به محيط Arcview آماده نمود . در حال حاضرفرمت نقشه هاي مورد نياز صنعت برق در محيط نرم افزار ARCVIEW و PC ARC/INFO و بانك اطلاعاتي ORACLE 8 مي باشند.

 آماده سازي اطلاعات گرافيكي دز محيط Microstation

 تبديل لايه هاي text فايل به لايه هاي نقطه اي مورد استفاده در ARCVIEW

 تبديل لايه هايDGN به لايه هاي مورد استفاده در ARCVIEW :

 DROP متنهاي نقشه

 روش جانمائي دكل ها

 روش اصلاح موقعيت دكلهاي زاويه

 روش اصلاح خطوط انتقال نيرو :

 ورود اطلاعات برداشت شده توسط GPS 

 آماده سازي اطلاعات توصيفي 

 ايجاد USER در پايگاه داده  ORACLE 8

 نحوه تبديل فايلهاي DMP نقشه هاي 25000

 نحوه تبديل فارسي فيلدهاي جداول از 1252 به 1256

 مراحل تبديل

 JOIN جداول با استفاده از برنامه  SCRIPT

 اطلاعات فرمهاي موجود در MIS در ARCVIEW

 نحوه انجام آناليزها و تجزيه و تحليل ها:

  1 -معرفي پروژه و تشكيل لايه هاي مقدماتي

   2- تحليل خط انتقال نيرو ( ايجاد حريم اطراف خطوط انتقال نيرو )

  3- آناليز يافتن نزديكترين منابع دسترسي (Find Closest Facilities )

  4- آناليزهاي يافتن بهترين مسيرها ( Best Routest )

  5- يافتن منطقه سرويس دهي دراطراف يك سايت ( Find A Service Area )

  6- آناليزهاي سطح وتحليل هاي سه بعدي

  7) تحليل هاي فضايي يا مكاني (Spatial Analyst)

نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947