بسمه تعالي

 

 

برنامه زماني سمينار سيستم اطلاعات جغرافيايي شركت برق منطقه اي سمنان

 

رديف

موضوع

ارائه كننده

زمان

1

قرائت قرآن

-

9:00 الي 9:05

2

تشريح اهداف پروژه و گامهاي بعدي در شركت هاي برق منطقه‎اي

خانم مهندس ظهيري

(مدير دفتر فناوري اطلاعات)

9:05 الي 9:20

3

طرح جامع سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع

 

آقاي دكتر عبادي

(معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي نقشه برداري-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي)

9:20 الي 10:30

4

استراحت

 

10:30 الي11:00

5

ارائه نرم افزار پايگاه داده مكاني صنعت برق در مقياسهاي1:1000000و1:250000

آقاي دكتر منصوريان

(عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي نقشه برداري-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي)

 

 

11:00الي11:30

6

ميزگرد-بررسي راهكارهاي اجرايي پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي برق منطقه اي سمنان

حضار گرامي

11:30 الي12:30

 

 

 

 برگزار كننده : معاونت برنامه ريزي و تحقيقات -شركت  برق منطقه اي سمنان

مكان : سالن كنفرانس

زمان : 14/12/84