پروژه سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
در صنعت برق مازندران
تهيه كنندگان:سيد خدايارعلوي, اميد گرايلي نژاد
به روایت تصویر
 با تشكر و سپاس فراوان از دست‌اندركاران گرامي