بسمه تعالي

 

 

 برنامه زماني جلسه كاربران سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق

 

رديف

موضوع

ارائه كننده

زمان

1

تشريح اهداف برگزاري جلسه

خانم مهندس ظهيري

(مدير دفتر فناوري اطلاعات)

9:15 الي 9:30

2

ارائه دستاوردهاي اوليه پروژه پايلوت GIS برق مازندران

نماينده شركت  برق منطقه اي مازندران

 

 

9:30 الي 10:00

3

ارائه پيشرفت كار  پروژه GIS برق تهران

نماينده شركت  برق منطقه اي تهران

 

10:00 الي 10:30

4

پذيرايي

-

10:30 الي 11:00

5

ارائه نتايج  پروژه GIS برق اصفهان

نماينده شركت  برق منطقه اي اصفهان

 

11:00 الي 11:30

6

پرسش و پاسخ

حضار گرامي

11:30 الي 13:00

 

 

 

 برگزار كننده : دفتر فناوري اطلاعات- معاونت منابع انساني و بهبود بهره وري

مكان : سالن همايش مجموعه فرهنگي طرشت

زمان : 3/11/84