بسمه تعالي

 

 

 برنامه زماني دومين جلسه كارگروه تخصصي نرم افزار

 سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق

 

رديف

موضوع

ارائه كننده

زمان

1

تشريح اهداف

خانم مهندس ظهيري

(مدير دفتر فناوري اطلاعات)

9:15 الي 9:30

2

ارائه مدل منطقي ارائه شده در بانك اطلاعاتي نرم افزار GIS صنعت برق در بخش انتقال وفوق توزيع

مشاور GIS شركت توانير

 

 

9:30 الي 10:30

3

بحث و تبادل نظر

حضار گرامي

10:30 الي 11:30

4

ارائه پيشنهاد برق مازندران

نماينده برق مازندران

11:30 الي 12:00

5

بحث و تبادل نظر

حضار گرامي

12:00 الي 12:30

 

 

 

 برگزار كننده : دفتر فناوري اطلاعات- معاونت منابع انساني و بهبود بهره وري

مكان : سالن كنفرانس دفتر فناوري مطلاعات

زمان :25/04/86