ليست اسامي شركت كنندگان دومين جلسه كارگروه تخصصي نرم افزار GIS

مورخ 25/4/86

رديف

نام و نام خانوادگي

محل خدمت

شماره تماس

1

فريبرز اقتدار نيا

شركت برق منطقه اي اصفهان-دفتر برنامه ريزي فني

03116271685

2

نسرين دادخواه

شركت برق منطقه اي اصفهان-دفتر برنامه ريزي فني

03116271685

3

نگار شيخ داراني

شركت برق منطقه اي اصفهان-دفتر برنامه ريزي فني

03116271685

4

ندا كاظمي

شركت برق منطقه اي اصفهان-دفتر آمار و اطلاعات مديريت

23812501-22122965

5

ميرناصر مولوي عربشاهي

شركت برق منطقه اي اصفهان-دفتر آمار و اطلاعات مديريت

23812503-22122965

6

سيدخدايار علوي طبري

شركت برق منطقه اي مازندران-دفتر ICT

01512262854

7

اميد گرايلي نژاد

شركت برق منطقه اي مازندران-دفتر ICT

01512262854

8

منصور عبدي

شركت برق منطقه اي باختر-دفتر برنامه ريزي فني

08614132220

9

رسول نصيري

شركت برق منطقه اي تهران-دفتر ICT

23812624

10

حسين طيب پور

شركت برق منطقه اي تهران-دفتر ICT

23812623

11

علي منصوريان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

09121940552

12

حميد عبادي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

09121799800

13

محمد كريمي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

09123898385

14

سلمان احمدي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

09126721769

15

محمد طالعي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

09123342693

16

مرتضي خليل بيك

دفترفناوري اطلاعات

27935350

17

ناهيد نيكپور

دفترفناوري اطلاعات

27935343

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

دفترفناوري اطلاعات –معاونت منابع انساني و بهبود بهره وري-شركت توانير