بسمه تعالي

برنامه زماني سومين جلسه كاربران

 سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق

 

رديف

موضوع

ارائه كننده

زمان

1

تشريح فعاليتهاي دفتر فناوري اطلاعات در حوزه GIS

خانم مهندس ظهيري

 

9:10 الي 9:20

2

  • تشريح رويه هاي نظارتي
  • بازنگري استاندارد
  • ارائه روند تدوين رويه هاي اجرايي پروژه هاي احداث و توسعه
  • نحوه ارزيابي كيفي شركتهاي پيمانكار و مشاور
  • ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي طرح توسعه نرم افزار
  • تشريح مدل منطقي ارائه شده در بانك اطلاعاتي نرم افزار GIS صنعت برق در بخش انتقال وفوق توزيع

گروه مشاورين

9:20 الي 10:30

3

استراحت

 

10:45 الي 10:30

4

ارائه پيشرفت پروژه برق مازندران

نماينده برق مازندران

10:45 الي 11:00

5

ارائه افدامات دفتر تشكيلات توانير در زمينه ساختار سازماني GIS

نماينده دفتر تشكيلات شركت توانير

11:00 الي 11:10

6

تشريح فعاليتهاي شركت مديريت شبكه برق ايران در حوزه GIS

نماينده شركت مديريت شبكه

11:10 الي 11:30

7

بحث و تبادل نظر

حاضرين

11:30 الي 12:30

 

 برگزار كننده : دفتر فناوري اطلاعات- معاونت منابع انساني و بهبود بهره وري

مكان : سالن كنفرانس دفتر فناوري مطلاعات

زمان :14/06/86