ليست اسامي شركت كنندگان جلسه سوم كاربران GIS

مورخ 14/6/86

رديف

نام و نام خانوادگي

محل خدمت

شماره تماس

1

خانم نيكوراي

 

آقاي فغفوري

شركت برق منطقه اي آذربايجان

 

معاونت بهره برداري

20-4428516-0411

4154582-0914

2

آقاي عبادي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

1799800-0912

3

آقاي احمدي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

6721769-0912

4

آقاي كريمي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

3898385-0912

5

آقاي منصوريان

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

09121940552

6

خانم شيخ داراني

برق منطقه اي اصفهان

6271685-0311

7

خانم فرزد

معاونت برنامه ريزي – توانير

27935446

8

آقاي  مولوي

برق منطقه اي تهران

23812503

9

آقاي نصيري

شركت برق منطقه اي تهران

23812624

10

آقاي طيب پور

شركت برق منطقه اي تهران

23812623

11

آقاي بامري

شركت برق منطقه اي كرمان

2400024-0913

12

آقاي مسعودي

شركت برق منطقه اي خراسان

8544938-0511

13

آقاي مؤتمني

شركت برق منطقه اي خراسان

8544938-0511

51004920-0915

14

آقاي رضايي

شركت برق منطقه اي سمنان

3328534-0231

23100857-0912

15

آقاي معقولي

شركت برق منطقه اي غرب

8340975-0918

5-8232001-0831

16

خانم مرادي

شركت برق منطقه اي غرب

5-8232001-0831

17

آقاي محمدي

شركت برق منطقه اي غرب

5-8232001-0831

18

آقاي قيطولي

شركت برق منطقه اي غرب

5-8232001-0831

19

خانم سعدين

مركز اطلاع رساني – توانير

88880090-021

20

آقاي معتمدي

 

دتفر فني شبكه - توانير

27935000

21

آقاي قنبر زاده

 

دفتر تشكيلات توانير

27935000

22

خانم رستمي

 

شركت برق منطقه اي باختر

08614132220

23

آقاي صفري

 

شركت برق منطقه اي باختر

08614132220

24

آقاي رضايي

شركت برق منطقه اي سمنان

3328534-0231

23100857-0912

25

آقاي حبيبي

شركت برق منطقه اي خوزستان

06112235300-9

26

آقاي مدقق

شركت مديريت شبكه

88888001-6

27

آقاي سليمي

شركت مديريت شبكه

88888001-6

28

آقاي اميدي

شركت مديريت شبكه

88888001-6

29

خانم هواخور

شركت مديريت شبكه

88888001-6

30

آقاي خليل بيك

دفترفناوري اطلاعات

27935350

31

خانم ظهيري

دفترفناوري اطلاعات

27935552

32

خانم نيكپور

دفترفناوري اطلاعات

27935343