تماس با ما 	پرسش و پاسخ  سايت هاي مرتبط   اخبار در صنعت برقGIS GIS home
GIS درتوزیع كميته راهبري GIS بخش انتقال و فوق توزيع سمينار ها GIS خبر نامه صورت جلسات بخشنامه ها
منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم با پست الكترونيكي Gis@tavanir.org.ir

SDI-Spatial Data Infrastructure

مقدمه

شرکت توانير يکي از سازمانهاي پيشگام در زمينه طراحي، ايجاد و استفاده از سيستم اطلاعات مکاني (GIS) مي¬باشد. اين شرکت تاکنون بطور مستقيم يا از طريق شرکتهاي برق منطقه¬ای فعاليتهاي ارزشمندي در ارتباط با GIS انجام داده است که از آنجمله مي¬توان به موارد زير اشاره نمود:

 • انجام فاز مطالعاتي GIS صنعت برق در بخش انتقال، فوق توزيع و توزيع مشتمل بر حصول شناخت، تدوين مدل مفهومي، مدل منطقي، استاندارد پايگاه داده مکاني و دستورالعملهاي اجرايي

 • طراحي و ايجاد سيستم پايه مديريت پايگاه داه مکاني صنعت برق (EIGIS)

 • توسعه سیستم EIGIS با بهبود نحوه مديريت داده¬هاي مکاني و توصيفي، اضافه کردن کليه توابع پايه GIS و پياده¬سازي گزينشی از اهم توابع تخصصی صنعت برق

 • برقراري ارتباط مابين سيستم EIGIS با برخي نرم افزارهاي تخصصي صنعت برق

 • طراحي و ايجاد WebGIS صنعت برق

 • طراحي و ايجاد سرویس ارائه نقشه (WMS)

 • طراحي و ايجاد کاتالوگ سرویس مکاني تحت وب

 • طراحي و ايجاد Mobile GIS پايه

 • جمع آوري و آماده¬سازي اطلاعات مکاني در بخش انتقال و فوق توزيع توسط شرکتهاي برق منطقه¬ای

 • انجام فعاليتهاي پراکنده مرتبط با GIS و اطلاعات مکاني در شرکتهاي برق منطقه¬اي

باتوجه به فعاليتهاي ارزشمند فوق الذکر شرکت توانير با سه مسئله اصلي به شرح زير روبرو شده است که طبيعت اينگونه پروژه¬هاي بزرگ و بلند مدت است و به نوبه خود نيازمند اتخاذ تدابير و راهکارهاي اجرايي مناسب مي باشد.

 • نياز به يک ساختار مديريتي جهت هماهنگ¬سازي فعاليتهاي مرتبط با مديريت اطلاعات مکاني بين شرکتهاي برق منطقه¬اي، شرکتهاي تابعه توانير و خود شرکت توانير. دلايل اصلي اين نياز عبارتند از:

 • تعدد و تنوع فعاليتهاي مرتبط با اطلاعات مکاني در توانير و شرکتهاي تابعه

 • هزينه نسبتاً بالاي اين فعاليتها و لزوم اعمال مديريت مناسب براي جلوگيري از فعاليتهاي موازي، دوباره و غيراصولي

 • لزوم هماهنگي و مديريت کلان اين فعاليتها جهت فرآهم آوردن امکان تلفيق اطلاعات و تسهيل استفاده آتي از آنان توسط مديران و برنامه¬ريزان صنعت برق و ساير کاربران

 • نياز به وجود ابزار و ساز و کارهاي مناسب براي تسهيل مديريت، دسترسي، تلفيق، نگهداري و استفاده از داده¬هاي مکاني و توصيفي موجود در شرکتهاي برق منطقه¬اي توسط مديران و تصميم¬گيران شرکت توانير. دلايل اصلي اين نياز عبارتند از:

 • وجود داده¬هاي مکاني و توصيفي دقيق و به هنگام در شرکتهاي برق منطقه¬اي به واسطه پروژه¬هاي توليد و جمع¬آوري اطلاعات در اين شرکتها

 • پراکنده¬بودن اين اطلاعات بين شرکتهاي برق منطقه¬اي

 • اهميت اين داده¬ها بعنوان بهترين منبع اطلاعاتي براي تصميم¬گيري و برنامه¬ريزي¬هاي منطقه¬اي و ملي توسط توانير

 • لزوم وجود ابزار و سازوکارهاي مناسب براي دسترسی، تلفيق و استفاده راحت از اين اطلاعات توسط توانير که در حال حاضر اين ابزار موجود نيست.

 • ابزار مذکور بایستي بر پايه يک سیستم توزيع شده و معماري سرويس-مبنا باشد تا دسترسی سريع و on-line به آخرين اطلاعات در شرکتهاي برق منطقه¬اي را براي مديران و کارشناسان صنعت برق (بخصوص در شرکت توانير) براي مشاهده اطلاعات و گزارشگيري از آن فرآهم آورد. ايجاد اين سيستم در اولين قدم نيازمند يک طراحي کلان و دقيق بر مبناي آخرين استانداردهاي OGC، ISO و W3C مي¬باشد.

 • نياز به وجود ساز و کارهاي مناسب براي توليد و بهنگام¬رساني داده¬هاي مکاني و توصيفي حين فعاليتهاي روزانه. دلايل اصلي اين نياز عبارتند از:

 • در جريان بودن پروژه¬هاي توليد و جمع¬آوري داده¬هاي مکاني و توصيفي در شرکتهاي برق منطقه¬اي (با هزينه¬هاي قابل توجه) که نتيجه آن وجود اطلاعات دقيق و بهنگام صنعت برق در اين شرکتها است

 • قديمي شدن سريع و کاهش سطح اطمينان به اين اطلاعات با گذشت زمان به لحاظ توسعه شبکه، احداث تاسیسات جديد، عمليات تعمير و نگهداري و ....

 • تاثیر منفی بکارگیری اطلاعات قدیمی و نامناسب در فرآيندهاي تصميم¬گيري و برنامه¬ريزي

 • غيراصولي بودن تعريف متناوب پروژه¬هاي بهنگام¬رساني با روشها و هزينه¬هاي بالا معادل پروژه¬هاي توليد و جمع¬آوري

 • در فاصله زماني مابين دو بهنگام رساني – مثلاً دو يا سه سال - داده¬هاي قديمي در اختيار مديران و تصميم¬گيران است و اين داده¬ها هر روز قديمي¬تر و بي¬اطمينان¬تر مي¬شوند

 • امکان بهنگام نگهداري داده¬هاي مکاني و توصيفي با هزينه¬اي کمتر، حين فعاليت روزانه شرکتهاي برق منطقه¬اي که نتيجه آن دسترسی به آخرين وضعيت اطلاعات در هر زمان است.

عدم توجه جدی به مسائل فوق شرکت توانير را در آينده¬اي نزديک با چالشي جدي مواجه خواهد ساخت، بگونه¬اي که:

 • کنترل و هماهنگ کردن فعاليتهاي مرتبط با اطلاعات مکاني بعلت افزايش تعدد و تنوع آنها مشکل خواهد شد و عدم هماهنگ شدن اين فعاليتها، تلفيق و يکپارچه¬سازي داده¬ها و سرويسها را با مشکلي جدي مواجه خواهد کرد.

 • اين شرکت مجبور خواهد شد تا زمان و هزينه¬هايي بسيار زياد (در حد پروژه¬هاي جمع¬آوري اطلاعات) براي بهنگام¬رساني اطلاعات پرداخت نمايد.

 • عليرغم وجود اطلاعات در شرکتهاي برق منطقه¬اي، شرکت توانير دسترسي مناسب به آنها نخواهد داشت و بالطبع به موقع نمي¬تواند از آخرين وضعيت اطلاعات در نظامهاي تصميم¬گيري و برنامه¬ريزي خود استفاده نمايد.

 • عليرغم وجود اطلاعات در شرکتهاي برق منطقه¬اي، بعلت ناسازگاريهاي نرم¬افزاري شرکتها، شرکت توانير با تلفيق و يکپارچه¬سازي اطلاعات مشکل خواهد داشت و بالطبع قادر نخواهد بود از اين اطلاعات به شکل مناسب در نظام تصميم¬گيري و برنامه¬ريزي استفاده نمايد.

طراحي و ايجاد زيرساخت داده مکاني (SDI) شرکت توانير، راه حل اساسي مشکلات فوق مي¬باشد. با تکيه بر مدلها و مفاهيم SDI، شرکت توانير قادر خواهد بود تا با ايجاد يک ساختار مديريتي مناسب، سياستگذاري و اجراي مناسب سياستها، ايجاد شبکه¬هاي دسترسي، تکميل و عملياتي نمودن استانداردها، اصلاح يا تکميل فرآيندهاي سازماني در ارتباط با مديريت داده¬هاي مکاني و ... زمينه مشارکت و همکاري بخشهاي مختلف شرکت توانير را براي مديريت يکپارچه و استفاده از داده¬هاي مکاني فرآهم آورد.

سمينار ها مقالات

تعداد مراجعين  از تاريخ 1 مرداد 1384 : 3995

بازديدكنندگان امروز 

(1398/02/30)

 : 1

نقل مطالب فقط باذكر منبع /ماخذ مجاز مي باشد

آدرس : تهران - ميدان ونك - خيابان وليعصر -خيابان رشيد ياسمي جنب بيمارستان خاتم الانبياء - شركت توانير - دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار
تلفن دفتر فناوري اطلاعات   :      27935560 و    تلفن خانم مهندس نيكپور : 27935343    فاكس: 88644947